Na vnořený element konfigurace nefunguje atribut IsRequired

Pokud v aplikaci používáte vlastní konfigurační sekce, tak jistě definujete u jednotlivých položek i to, zda-li je hodnota vyžadována nebo ne. Vlastní konfigurační sekce může vypadat v konfiguračním souboru například následovně:

<configuration>
 <configSections>
  <section name="exampleSection" type="PetrVones.Examples.ConfigurationIsRequired.ExampleConfigurationSectionHandler, ConfigurationIsRequired" />
 </configSections>
 <!-- Example section -->
 <exampleSection stringValue="text">
  <nested enabled="true" longValue="12345" />
 </exampleSection>
</configuration>


Atributem ConfigurationPropertyAttribute se označují property konfigurace, lze nastavit že hodnota dané property je vyžadována. A to pomocí ConfigurationPropertyAttribute.IsRequired = true. Pro úplnost uvádím kompletní zdrojový kód pro konfigurační sekci ukázanou výše.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace PetrVones.Examples.ConfigurationIsRequired
{
 /// <summary>
 /// Konfiguracni handler sekce "exampleSection"
 /// </summary>
 #region ExampleConfigurationSectionHandler

 internal sealed class ExampleConfigurationSectionHandler : ConfigurationSection
 {
  /// <summary>
  /// Jmeno konfiguracni sekce
  /// </summary>
  private const string ExampleSectionName = "exampleSection";

  private static readonly Lazy<ExampleConfigurationSectionHandler> sectionHadler = new Lazy<ExampleConfigurationSectionHandler>(() =>
   {
    ExampleConfigurationSectionHandler handler = (ExampleConfigurationSectionHandler)ConfigurationManager.GetSection(ExampleSectionName);
    if (handler == null)
     throw new ConfigurationErrorsException(String.Format("Configuration section {0} not found", ExampleSectionName));
    return handler;
   });

  /// <summary>
  /// Vraci instanci handleru konfiguracni sekce "exampleSection"
  /// </summary>
  public static ExampleConfigurationSectionHandler Section
  {
   get
   {
    return sectionHadler.Value;
   }
  }

  /// <summary>
  /// Konfiguracni hodnota "stringValue"
  /// </summary>
  [ConfigurationProperty("stringValue", IsRequired = false, DefaultValue = "Text")]
  public string StringValue
  {
   get
   {
    return (string)this["stringValue"];
   }
  }

  /// <summary>
  /// Konfiguracni element "nested"
  /// </summary>
  [ConfigurationProperty("nested", IsRequired = true)]
  public NestedElement Nested
  {
   get
   {
    return (NestedElement)this["nested"];
   }
  }
 }

 #endregion

 /// <summary>
 /// Konfiguracni element "nested"
 /// </summary>
 #region NestedElement

 internal sealed class NestedElement : ConfigurationElement
 {
  /// <summary>
  /// Konfiguracni hodnota "enabled"
  /// </summary>
  [ConfigurationProperty("enabled", IsRequired = true)]
  public bool Enabled
  {
   get
   {
    return (bool)this["enabled"];
   }
  }

  /// <summary>
  /// Konfiguracni hodnota "longValue"
  /// </summary>
  [ConfigurationProperty("longValue", IsRequired = true, DefaultValue = 1L)]
  [LongValidator(MinValue = 1)]
  public long LongValue
  {
   get
   {
    return (long)this["longValue"];
   }
  }
 }

 #endregion

}


Některé konfigurační hodnoty jsou povinné (enabled, longValue a element nested), zatímco stringValue má výchozí hodnotu "Text". Pokud například z konfiguračního souboru odstraníme atribut enabled, dostaneme vyjímku:

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Required attribute 'enabled' not found. (ConfigurationIsRequired.exe.Config line 7)

To je dle očekávání, protože konfigurační parametr enabled musí mít uvedenou hodnotu. Co se ale stane v případě, že odstraníme celý element nested ? Ten má také nastaveno, že je v konfiguračním souboru vyžadován. Zde kupodivu nedojde k vyjímce, ale bude vytvořen objekt NestedElement s výchozími hodnotami všech konfiguračních parametrů.

Chyba nebo vlastnost ?

Těžko zhodnotit zda-li jde o chybu nebo "vlastnost", ale spíše bych se přikláněl k tomu, že jde o chybu. Řešením je provést dodatečnou validaci všech elementů daného handleru konfigurační sekce (v našem případě ExampleConfigurationSectionHandler). To lze provést metodou DetectMissingRequiredElements, která se bude volat po vytvoření handleru konfigurační sekce:

  private static readonly Lazy<ExampleConfigurationSectionHandler> sectionHadler = new Lazy<ExampleConfigurationSectionHandler>(() =>
   {
    ExampleConfigurationSectionHandler handler = (ExampleConfigurationSectionHandler)ConfigurationManager.GetSection(ExampleSectionName);
    if (handler == null)
     throw new ConfigurationErrorsException(String.Format("Configuration section {0} not found", ExampleSectionName));
    DetectMissingRequiredElements(handler);
    return handler;
   });

  /// <summary>
  /// Detekuje chybejici vnorene elementy konfigurace.
  /// </summary>
  /// <param name="rootElement">Element konfiguracni sekce ConfigurationSection</param>
  /// <exception cref="System.Configuration.ConfigurationErrorsException"></exception>
  public static void DetectMissingRequiredElements(ConfigurationElement rootElement)
  {
   if (rootElement == null)
    throw new ArgumentNullException("rootElement");
   foreach (PropertyInformation pi in rootElement.ElementInformation.Properties)
   {
    ConfigurationElement nestedElementProperty = pi.Value as ConfigurationElement;
    if (nestedElementProperty == null)
     continue;
    if (pi.IsRequired && !nestedElementProperty.ElementInformation.IsPresent)
     throw new ConfigurationErrorsException(String.Format("Configuration element '{0}' is missing", pi.Name), pi.Source, pi.LineNumber);
    if (nestedElementProperty.ElementInformation.IsPresent)
     DetectMissingRequiredElements(nestedElementProperty);
   }
  }


Metoda DetectMissingRequiredElements rekurzivně prochází všechny elementy odvozené od ConfigurationElement. V případě že je pomocí atributu ConfigurationProperty nastaveno IsRequired na true (což je po vytvoření handleru indikováno pomocí PropertyInformation.IsRequired), kontroluje se přítomnost elementu vnořené sekce v konfiguračním souboru pomocí ElementInformation.IsPresent. Pokud není daný element přítomen v konfiguračním souboru, je vyvolána vyjímka. V tomto případě již tedy dostaneme korektně následující vyjímku:

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration element 'nested' is missing (ConfigurationIsRequired.exe.Config line 6)

Kompletní příklad ke stažení pro Visual Studio 2010 zde: ConfigurationIsRequired.zip (4,16 kb)

Komentáře jsou uzavřeny